Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Download Giáo án bài giảng Ngữ văn 12

Tuần 8. Việt Bắc (trích)

Ngày đăng: 25/09/2021

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 25/09/2021

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

Ngày đăng: 25/09/2021

Tuần 21. Vợ nhặt

Ngày đăng: 25/09/2021

tuan 2 học online

Ngày đăng: 24/09/2021

tuan 2 học online

Ngày đăng: 24/09/2021

tuan 2 học online

Ngày đăng: 24/09/2021

Tuần 7. Tây Tiến

Ngày đăng: 24/09/2021

tuàn 1 HK1

Ngày đăng: 24/09/2021

tuàn 1 HK1

Ngày đăng: 24/09/2021

tuàn 1 HK1

Ngày đăng: 24/09/2021

tuần 3 hk1

Ngày đăng: 24/09/2021

tuần 3 hk1

Ngày đăng: 24/09/2021

tuần 3 hk1

Ngày đăng: 24/09/2021

Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập

Ngày đăng: 23/09/2021

Ngữ văn 12

Ngày đăng: 22/09/2021