Giáo án bài giảng Tin học 11

Download Giáo án bài giảng Tin học 11

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 13. Kiểu bản ghi

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 12. Kiểu xâu

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 11. Kiểu mảng

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 10. Cấu trúc lặp

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 5. Khai báo biến

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài tập và thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 5. Khai báo biến

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài tập chương 2

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 10. Cấu trúc lặp

Ngày đăng: 12/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 12/10/2021

SÁCH TIN HỌC 11 GDTX

Ngày đăng: 11/10/2021

Kiểu tệp trong Python

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 15. Thao tác với tệp

Ngày đăng: 05/10/2021