Giáo án bài giảng Thủ công 2

Download Giáo án bài giảng Thủ công 2

Bài 1. Gấp tên lửa

7/17/2020 10:39:30 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

6/3/2020 3:40:35 AM +00:00

Bài 1. Gấp tên lửa

5/27/2020 7:36:05 PM +00:00

Bài 15. Làm vòng đeo tay

5/26/2020 10:23:05 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

5/14/2020 12:11:19 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

5/11/2020 4:28:56 PM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

5/7/2020 3:15:43 PM +00:00

Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí

5/6/2020 11:29:15 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

5/2/2020 9:39:54 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

4/30/2020 7:22:59 PM +00:00

Bài 16. Làm con bướm (hay)

4/29/2020 11:57:04 PM +00:00

Bài 14. Làm đồng hồ đeo tay

4/29/2020 3:14:05 PM +00:00

Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí

4/23/2020 9:48:21 AM +00:00

Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí

4/20/2020 10:01:03 PM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

4/20/2020 10:44:09 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

4/17/2020 11:04:16 AM +00:00

Bài 11. Gấp, cắt, dán phong bì

4/17/2020 9:15:56 AM +00:00

Bài 13. Làm dây xúc xích trang trí

4/13/2020 8:26:42 PM +00:00

Bài 14: Làm đồng hồ đeo tay

4/12/2020 3:37:08 PM +00:00