Giáo án bài giảng Thủ công 3

Download Giáo án bài giảng Thủ công 3

Bài 8. Cắt, dán chữ V

6/1/2021 2:09:30 PM +00:00

Bài 16. Làm quạt giấy tròn

6/1/2021 10:40:04 AM +00:00

Bài 16. Làm quạt giấy tròn

5/15/2021 7:35:27 PM +00:00

Lọc hoc sinh khen thưởng

5/13/2021 4:52:13 PM +00:00

Bài 16. Làm quạt giấy tròn

5/7/2021 10:39:56 PM +00:00

Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

4/29/2021 11:40:04 AM +00:00

Bài 16. Làm quạt giấy tròn

4/29/2021 11:34:00 AM +00:00

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

4/29/2021 11:32:18 AM +00:00

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

4/29/2021 11:31:56 AM +00:00

Bài 13. Đan nong đôi

4/29/2021 11:31:31 AM +00:00

Bài 12. Đan nong mốt

4/29/2021 11:30:56 AM +00:00

Bài 10. Cắt, dán chữ VUI VẺ

4/29/2021 11:30:28 AM +00:00

Bài 8. Cắt, dán chữ V

4/29/2021 11:30:16 AM +00:00

Bài 7. Cắt, dán chữ H, U

4/29/2021 11:29:53 AM +00:00

Bài 6. Cắt, dán chữ I, T

4/29/2021 11:27:49 AM +00:00

Bài 4. Gấp, cắt, dán bông hoa

4/29/2021 11:27:29 AM +00:00

Bài 2. Gấp con ếch

4/29/2021 11:26:48 AM +00:00

Bài 1. Gấp tàu thủy hai ống khói

4/29/2021 11:24:20 AM +00:00

Bài 14. Làm lọ hoa gắn tường

4/24/2021 10:01:57 AM +00:00

Giáo án cả năm

4/20/2021 7:27:46 PM +00:00

Bài 15. Làm đồng hồ để bàn

4/19/2021 5:24:07 PM +00:00