Giáo án bài giảng Tiếng Anh 5

Download Giáo án bài giảng Tiếng Anh lớp 5:Chương trình Bộ GDĐT 5, Chương trình Bộ GDĐT 5 (Thí điểm), Let's Learn 5, Let's go 5, Family and Friends 5, Các chương trình khác (Lớp 5)

Đề thi học kì 2

7/3/2020 9:13:36 PM +00:00

Các đề luyện thi

7/3/2020 2:38:15 PM +00:00

Unit 4. Did you go to the party?

7/2/2020 11:02:53 AM +00:00

Đề thi học kì 2

6/28/2020 5:18:28 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/26/2020 9:56:08 PM +00:00

Đề cương ôn thi

6/22/2020 8:39:21 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/22/2020 5:08:20 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/21/2020 2:46:12 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/16/2020 1:02:23 PM +00:00

Tiếng Anh 5 (Chính thức)

6/14/2020 9:10:50 PM +00:00

Unit 11. What's the matter with you?

6/14/2020 7:57:40 PM +00:00

Unit 11. What's the matter with you?

6/14/2020 7:51:28 PM +00:00

Đề cương ôn thi

6/13/2020 10:20:06 PM +00:00

Kiểm tra 15'

6/11/2020 3:47:40 PM +00:00

Unit 17. What would you like to eat?

6/11/2020 3:04:08 PM +00:00

Đề thi học kì 2

6/9/2020 9:04:16 PM +00:00

Đề cương ôn thi

6/5/2020 11:37:16 PM +00:00

Unit 16. Where's the post office?

6/5/2020 9:34:12 AM +00:00