Giáo án bài giảng Tiếng Anh 4

Download Giáo án bài giảng Tiếng Anh lớp 4:Chương trình Bộ GDĐT 4, Chương trình Bộ GDĐT 4 (Thí điểm), Let's Learn 4, Let's go 4, Family and Friends 4, Các chương trình khác (Lớp 4)

Review unit 2,3,4

Ngày đăng: 17/10/2021

Riview unit 2,3,4

Ngày đăng: 17/10/2021

Unit 2. I am from Japan

Ngày đăng: 16/10/2021

Unit 5. Can you swim?

Ngày đăng: 15/10/2021

Unit 1. Nice to see you again

Ngày đăng: 15/10/2021

Unit 1. Nice to see you again

Ngày đăng: 15/10/2021

Tiếng anh 1

Ngày đăng: 14/10/2021

Unit 4. When is your birthday?

Ngày đăng: 14/10/2021

Unit 6. Where is your school?

Ngày đăng: 13/10/2021

Unit 6. Where is your school?

Ngày đăng: 11/10/2021

Unit 6. Where is your school?

Ngày đăng: 11/10/2021

Unit 6. Where is your school?

Ngày đăng: 11/10/2021

Unit 4. When is your birthday?

Ngày đăng: 11/10/2021

Unit 17. How much is the T-shirt?

Ngày đăng: 10/10/2021

Unit 2. I am from Japan

Ngày đăng: 08/10/2021

Unit 2. I am from Japan

Ngày đăng: 08/10/2021

Unit 2. I am from Japan

Ngày đăng: 08/10/2021

GRAMMAR TIỂU HỌC

Ngày đăng: 08/10/2021

Chuyên sâu 4

Ngày đăng: 08/10/2021

Unit 3. What day is it today?

Ngày đăng: 07/10/2021

Unit 5. Can you swim?

Ngày đăng: 05/10/2021

Unit 5. Can you swim?

Ngày đăng: 05/10/2021

Unit 3. What day is it today?

Ngày đăng: 05/10/2021

Unit 4. When is your birthday?

Ngày đăng: 04/10/2021

Unit 4. Tidy up Leson 6

Ngày đăng: 03/10/2021

de cuong on tap family and frienf 4

Ngày đăng: 03/10/2021

Unit 6. Where is your school?

Ngày đăng: 03/10/2021

Unit 3. What day is it today?

Ngày đăng: 03/10/2021