Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài tập về nhóm halogen

2/15/2021 10:13:42 PM +00:00

Đề cương ôn thi

2/9/2021 5:28:02 PM +00:00

Đề cương ôn thi

2/9/2021 5:27:26 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

2/8/2021 4:36:05 PM +00:00

Các đề luyện thi

2/8/2021 10:58:23 AM +00:00

đề thi thử

2/8/2021 10:57:17 AM +00:00

Bài 36. Metan

2/8/2021 10:41:07 AM +00:00

Bài 25. Flo - Brom - lot

2/6/2021 8:59:24 AM +00:00

Bài 29. Anken

2/5/2021 10:59:22 PM +00:00

Ôn tập cuối năm

2/5/2021 8:11:28 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/5/2021 10:41:37 AM +00:00

Bài 29. Anken

2/5/2021 10:16:55 AM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

2/4/2021 4:57:21 PM +00:00

Bài 11. Bài luyện tập 2

2/3/2021 11:16:34 PM +00:00

Bài 11. Bài luyện tập 2

2/3/2021 11:15:32 PM +00:00

Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá

2/3/2021 10:08:19 PM +00:00

Bài 14. Vật liệu polime

2/3/2021 10:14:10 AM +00:00

Bài 38. Axetilen

2/2/2021 9:38:53 PM +00:00