Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 26. Clo

2/2/2021 8:58:25 PM +00:00

Bài 36. Metan

2/2/2021 3:42:16 PM +00:00

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử

2/2/2021 3:21:17 PM +00:00

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

2/2/2021 2:57:50 PM +00:00

Giáo án tổng hợp

2/2/2021 10:39:56 AM +00:00

Bài 14. Vật liệu polime

2/2/2021 10:37:31 AM +00:00

Bài 13. Đại cương về polime

2/2/2021 10:37:11 AM +00:00

Giáo án tổng hợp

2/2/2021 10:36:51 AM +00:00

Bài 11. Peptit va protein

2/2/2021 10:36:15 AM +00:00

Bài 10. Amino axit

2/2/2021 10:36:04 AM +00:00

Bài 9. Amin

2/2/2021 10:35:44 AM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

2/2/2021 10:33:43 AM +00:00

Bài 5. Glucozơ

2/2/2021 10:26:39 AM +00:00

Bài 2. Lipit

2/2/2021 10:25:50 AM +00:00

Bài 1. Este

2/2/2021 10:25:35 AM +00:00

Giáo án tổng hợp

2/2/2021 10:24:41 AM +00:00

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

2/2/2021 9:02:08 AM +00:00