Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 13. Phản ứng hoá học

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 13. Phản ứng hoá học

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 12. Sự biến đổi chất

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 2. Chất

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 07/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 07/10/2021

Đại cương hóa hữu cơ

Ngày đăng: 07/10/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 07/10/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 07/10/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 07/10/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 07/10/2021

bài 6 Đo thời gian KHTN6( ctst)

Ngày đăng: 07/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 11. Bài luyện tập 2

Ngày đăng: 07/10/2021

Bộ đề 2021

Ngày đăng: 07/10/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 07/10/2021