Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

PPCT-GIẢM TẢI HÓA 12 CV 4040

Ngày đăng: 04/10/2021

PPCT-GIẢM TẢI HÓA 11 CV 4040

Ngày đăng: 04/10/2021

PPCT-GIẢM TẢI HÓA 10 CV 4040

Ngày đăng: 04/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 03/10/2021

KHTN6

Ngày đăng: 03/10/2021

KHTN6

Ngày đăng: 03/10/2021

KHTN6

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 2. Chất (tt)

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 03/10/2021

KHBD -HÓA HỌC 9- Cv 5512.

Ngày đăng: 03/10/2021

GA Hoa hoc 8 Hoc ki 2 CV 5512

Ngày đăng: 03/10/2021

GA Hoa hoc 8 Hoc ki 1 CV 5512

Ngày đăng: 03/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 03/10/2021

luyện tập este-lipit

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Ngày đăng: 03/10/2021