Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 03/10/2021

Bazơ

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 18. Mol

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Ngày đăng: 03/10/2021

ÔN TẬP ĐẦU NĂM HÓA 12

Ngày đăng: 03/10/2021

KHTN KẾT NỐI TRI THỨC

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 44. Anđehit - Xeton

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 03/10/2021

Bài 7. Nitơ

Ngày đăng: 02/10/2021

khtn 6- đo nhiệt độ

Ngày đăng: 02/10/2021

khtn 6 - đo nhiệt độ

Ngày đăng: 02/10/2021