Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 28. Không khí - Sự cháy

3/14/2021 8:38:04 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/14/2021 7:49:54 PM +00:00

Đề thi HSG 2020 -2021

3/14/2021 6:11:13 PM +00:00

Ôn thi giữa kỳ Toán 10.

3/14/2021 4:48:34 PM +00:00

Bài 36. Nước

3/14/2021 2:59:46 PM +00:00

HSG LUYỆN

3/14/2021 2:08:26 PM +00:00

HSG LUYỆN ĐA

3/14/2021 2:02:18 PM +00:00

HSG LUYỆN

3/14/2021 2:01:57 PM +00:00

Bộ Word NAP 4.0 Hóa Học (4 cuốn)

3/14/2021 8:56:09 AM +00:00

DE CHUAN CUOI KY 2- HOA 12-HAY

3/14/2021 3:43:47 AM +00:00

kiểm tra 1 tiết

3/13/2021 2:36:16 PM +00:00

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

3/13/2021 11:30:00 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/13/2021 7:27:18 AM +00:00

kiểm tra 1 tiết

3/12/2021 2:37:29 PM +00:00

Kiểm tra 15'

3/12/2021 11:27:47 AM +00:00

Bài 35. Bài thực hành 5

3/12/2021 6:56:46 AM +00:00

Bài 44. Rượu etylic

3/12/2021 6:50:20 AM +00:00

DE CUONG HOC KI II

3/11/2021 10:29:27 PM +00:00

ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH CÓ ĐÁP ÁN

3/11/2021 8:50:28 PM +00:00

hoa hoc 8

3/11/2021 8:47:28 PM +00:00

Bài 41. Nhiên liệu

3/11/2021 8:21:24 PM +00:00

Bài 37. Etilen

3/11/2021 8:05:20 PM +00:00

Bài 36. Metan

3/11/2021 5:27:56 PM +00:00