Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

ôn tập este no, đơn, hở

Ngày đăng: 16/10/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Bài luyện tập 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 8. Bài luyện tập 1

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 11. Phân bón hoá hoc

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 12. Sự biến đổi chất

Ngày đăng: 15/10/2021

Hoa 8 theo c/v mới

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021