Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 2. Chất

Ngày đăng: 01/10/2021

tiết H5 Ôn tập chủ đề 2

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 10. Photpho

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 7. Bài thực hành 2

Ngày đăng: 01/10/2021

Thí nghiệm Este Lipit VDC

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 8. Bài luyện tập 1

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 7. Bài thực hành 2

Ngày đăng: 01/10/2021

tiết 4 bài 8 ctst

Ngày đăng: 01/10/2021