Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 1. Sự điện li

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 1. Thành phần nguyên tử

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 28/09/2021

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 2. Lipit

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 27/09/2021

Bài 5. Glucozơ

Ngày đăng: 27/09/2021

Bài 2. Chất

Ngày đăng: 27/09/2021