Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 13. Phản ứng hoá học

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 3. Bài thực hành 1

Ngày đăng: 24/09/2021

Đề khảo sát chất lượng

Ngày đăng: 24/09/2021

modun 2

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 12. Sự biến đổi chất

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 24/09/2021

CHU DE OXIT (OXIDE THEO 5512)

Ngày đăng: 24/09/2021

Đề cương ôn thi

Ngày đăng: 24/09/2021

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 24/09/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 13. Phản ứng hoá học

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 44. Rượu etylic

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 41. Nhiên liệu

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 44. Rượu etylic

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 34. Bài luyện tập 6

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 45. Axit axetic

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 18. Mol

Ngày đăng: 24/09/2021

Tích lũy môn hóa

Ngày đăng: 24/09/2021

Chuyên đề bồi hóa

Ngày đăng: 24/09/2021