Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 2. Lipit

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 15/10/2021

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 14/10/2021

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Ngày đăng: 14/10/2021

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 14/10/2021

Hóa 8 bài Nguyên tử

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 9. Amin (mùa dịch 2021)

Ngày đăng: 14/10/2021