Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 35. Bài thực hành 5

3/9/2021 8:34:43 PM +00:00

Bài 27. Cacbon

3/9/2021 1:48:59 PM +00:00

Đề khảo sát chất lượng

3/9/2021 11:38:17 AM +00:00

Đề khảo sát chất lượng

3/9/2021 11:37:52 AM +00:00

Bài 15. Cacbon

3/9/2021 12:20:59 AM +00:00

Bài 29. Bài luyện tập 5

3/8/2021 6:41:13 PM +00:00

hoa hoc 9 giữa kì 2

3/8/2021 6:13:37 PM +00:00

hoa hoc 8 giữa kì 2

3/8/2021 6:12:45 PM +00:00

Kiểm tra 15'

3/7/2021 11:34:38 PM +00:00

Bài 25. Flo - Brom - lot

3/7/2021 9:10:06 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

3/6/2021 10:36:17 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/6/2021 10:24:16 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/6/2021 10:23:56 AM +00:00

Đề thi chọn HSG

3/5/2021 9:30:15 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

3/5/2021 9:26:50 PM +00:00

Bài 1. Sự điện li

3/5/2021 9:07:19 PM +00:00

Bài 28. Không khí - Sự cháy

3/5/2021 8:06:47 PM +00:00

Kiểm tra giữa kỳ

3/5/2021 2:17:29 PM +00:00

Bài 21. Điều chế kim loại

3/5/2021 2:12:00 PM +00:00

Bài 19. Hợp kim

3/5/2021 2:11:11 PM +00:00