Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 14/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 14/10/2021

Đề thi chọn HSG

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 56. Ôn tập cuối năm

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 2. Chất

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài báo cáo số 1

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 19. Sắt

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 12/10/2021