Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 45. Axit cacboxylic

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 10/10/2021

Kiểm tra 15'

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 10/10/2021

KSCL chuyên bắc ninh lần 1

Ngày đăng: 10/10/2021

lop 6 KHTN tiet 1

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 10/10/2021

tuần 5

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 5. Glucozơ

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Sự điện li

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 10/10/2021

Đề thi chọn HSG

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 2. Chất

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 4. Nguyên tử

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 10/10/2021

Đề thi chọn HSG

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Sự điện li

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 50. Glucozơ

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 44. Rượu etylic

Ngày đăng: 10/10/2021