Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 36. Metan

Ngày đăng: 10/10/2021

Các đề luyện thi

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án tổng hợp

Ngày đăng: 10/10/2021

Các đề luyện thi

Ngày đăng: 10/10/2021

Đề thi chọn HSG

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 13. Phản ứng hoá học

Ngày đăng: 10/10/2021

KHTN6- Chủ đề không khí.

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 12. Sự biến đổi chất

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 10/10/2021

so do tu duy

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 1. Este

Ngày đăng: 09/10/2021

khtn 6

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 2. Lipit

Ngày đăng: 09/10/2021