Giáo án bài giảng Hóa học

Download Giáo án bài giảng Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Bài 26. Clo

Ngày đăng: 09/10/2021

BÀI 18 NHÔM

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 8. Amoniac và muối amoni

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 25. Ankan

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 7. Nitơ

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 5. Nguyên tố hoá học

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 10. Hoá trị

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 9. Công thức hoá học

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 7. Nitơ

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 2. Axit, bazơ và muối

Ngày đăng: 09/10/2021

hóa 6. ô xi- không khí

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 9. Amin

Ngày đăng: 09/10/2021

KHTN-Luyện tập phép đo

Ngày đăng: 09/10/2021

Ôn tập chương 1-KHTN6

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 9.Amin

Ngày đăng: 09/10/2021