Giáo án bài giảng Tiểu Học

Download Giáo án bài giảng Tiểu Học:Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Khác (Tiểu học)

Bài 12. Đề tài Sinh hoạt

10/16/2020 11:16:23 PM +00:00

Tuần 7. Trung thu độc lập

10/16/2020 11:13:42 PM +00:00

TUẦN 25. HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN

10/16/2020 10:49:53 PM +00:00

Tuần 6. Bài tập làm văn

10/16/2020 10:42:23 PM +00:00

Tuần 20. MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

10/16/2020 10:23:43 PM +00:00

Bài 50. Côn trùng

10/16/2020 10:17:05 PM +00:00

Tuần 2. Tập chép: Phần thưởng

10/16/2020 10:15:24 PM +00:00

Tuần 7. Những người bạn tốt

10/16/2020 10:08:22 PM +00:00

Bài 7. Ăn, uống đầy đủ

10/16/2020 10:00:48 PM +00:00

Phép cộng trong phạm vi 6

10/16/2020 9:41:21 PM +00:00

Tuần 8; Kì diệu rừng xanh

10/16/2020 9:38:39 PM +00:00

Bảng nhân 7

10/16/2020 7:04:11 PM +00:00

Giáo án Tuần 5 - Lớp 5

10/16/2020 6:51:54 PM +00:00

Bài 10. Em và các bạn

10/16/2020 6:46:39 PM +00:00

Bài 7. Đi học đều và đúng giờ

10/16/2020 6:43:11 PM +00:00

Bài 15. Lớp học

10/16/2020 6:30:21 PM +00:00

Bài tập có file nghe

10/16/2020 6:04:24 PM +00:00

Các số 1, 2, 3

10/16/2020 5:08:17 PM +00:00

lop 1

10/16/2020 4:50:27 PM +00:00

Phép chia hết và phép chia có dư

10/16/2020 4:43:40 PM +00:00

Tuần 7. Những người bạn tốt

10/16/2020 4:40:27 PM +00:00

Tuần 7. Từ nhiều nghĩa

10/16/2020 4:38:17 PM +00:00