Giáo án bài giảng Tiểu Học

Download Giáo án bài giảng Tiểu Học:Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Khác (Tiểu học)

Toán học 2 Giờ, phút

Ngày đăng: 16/10/2021

Bảng chia 6

Ngày đăng: 16/10/2021

Tuần 8. Tiếng ru

Ngày đăng: 16/10/2021

Luyện tập Trang 38

Ngày đăng: 16/10/2021

Tuần 8. Tiếng ru

Ngày đăng: 16/10/2021

Luyện tập Trang 38

Ngày đăng: 16/10/2021

Bảng nhân 6

Ngày đăng: 16/10/2021

Tuần 7. Trung thu độc lập

Ngày đăng: 16/10/2021

Phép cộng trong phạm vi 6

Ngày đăng: 16/10/2021

Ôn tập về giải toán

Ngày đăng: 16/10/2021

Luyện tập chung Trang 18

Ngày đăng: 16/10/2021

Phép trừ trong phạm vi 8

Ngày đăng: 16/10/2021

Khái niệm số thập phân

Ngày đăng: 16/10/2021

Biểu thức có chứa ba chữ

Ngày đăng: 16/10/2021