Giáo án bài giảng Tiểu Học

Download Giáo án bài giảng Tiểu Học:Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Khác (Tiểu học)

Tuần 5. Danh từ

Ngày đăng: 16/10/2021

Biểu đồ

Ngày đăng: 16/10/2021

Luyện tập Trang 30

Ngày đăng: 16/10/2021

Bảng nhân 6

Ngày đăng: 16/10/2021

Tuần 4. Nghe-viết: Ông ngoại

Ngày đăng: 16/10/2021

CĐ1. Bài 4. Bàn phím máy tính

Ngày đăng: 16/10/2021

Yến, tạ, tấn

Ngày đăng: 16/10/2021

Các số có sáu chữ số

Ngày đăng: 16/10/2021

Chơi chuyền

Ngày đăng: 16/10/2021

Phép cộng

Ngày đăng: 16/10/2021

Luyện tập Trang 20

Ngày đăng: 16/10/2021

Khái niệm số thập phân

Ngày đăng: 16/10/2021

motnguoiwf chính trực

Ngày đăng: 16/10/2021

Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

Ngày đăng: 16/10/2021

Tập đọc 3.Mùa thu của em

Ngày đăng: 16/10/2021