Giáo án bài giảng Tiểu Học

Download Giáo án bài giảng Tiểu Học:Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Khác (Tiểu học)

Tuần 5. Gà Trống và Cáo

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 28

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 7. Bận

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 4. Từ ghép và từ láy

Ngày đăng: 17/10/2021

Khái niệm số thập phân

Ngày đăng: 17/10/2021

Ôn tập các bảng nhân

Ngày đăng: 17/10/2021

Gấp một số lên nhiều lần

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 3. Quạt cho bà ngủ

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 46

Ngày đăng: 17/10/2021

Ôn tập về hình học

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 27. Con mèo

Ngày đăng: 17/10/2021

Ôn tập các bảng nhân

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 41. Âm thanh

Ngày đăng: 17/10/2021

Review unit 2,3,4

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 8. Tiếng ru

Ngày đăng: 17/10/2021