Giáo án bài giảng Tiểu Học

Download Giáo án bài giảng Tiểu Học:Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Khác (Tiểu học)

Bài 3. Có chí thì nên

Ngày đăng: 17/10/2021

Bảng nhân 7

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 6. Đất và rừng

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập Trang 28

Ngày đăng: 17/10/2021

Héc - ta

Ngày đăng: 17/10/2021

Tìm số trung bình cộng

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 3. Tập chép: Chị em

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 4. Người mẹ

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 4. Trung du Bắc Bộ

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 4. Cốt truyện

Ngày đăng: 17/10/2021

Luyện tập chung Trang 31

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 5. Từ đồng âm

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 4. Từ ghép và từ láy

Ngày đăng: 17/10/2021

Tuần 4. Tre Việt Nam

Ngày đăng: 17/10/2021