Giáo án bài giảng Chính tả 3

Download Giáo án bài giảng Chính tả lớp 3

Tuần 8. Nhớ-viết: Tiếng ru

6/24/2021 9:52:14 AM +00:00

Tuần 1. Nghe-viết: Chơi chuyền

6/23/2021 5:57:49 PM +00:00

Tuần 1. Nghe-viết: Chơi chuyền

6/21/2021 7:20:40 PM +00:00

Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm

5/21/2021 4:16:42 PM +00:00

Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm

5/17/2021 11:37:50 PM +00:00

Tuần 32. Nghe-viết: Hạt mưa

5/17/2021 9:56:42 PM +00:00

Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm

5/17/2021 12:34:35 PM +00:00

Tuần 32. Nghe-viết: Ngôi nhà chung

5/15/2021 4:48:27 PM +00:00

Tuần 32. Nghe-viết: Hạt mưa

5/13/2021 3:15:54 PM +00:00

Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm

5/12/2021 10:18:39 PM +00:00

Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm

5/11/2021 3:21:12 PM +00:00

Tuần 34. Nghe-viết: Thì thầm

5/11/2021 6:17:35 AM +00:00