Giáo án bài giảng Chính tả 4

Download Giáo án bài giảng Chính tả lớp 4

chính tả bài thắng biển lớp 4

5/19/2020 2:45:05 PM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Thắng biển

5/17/2020 2:36:39 PM +00:00

Tuần 22. Nghe-viết: Sầu riêng

5/16/2020 11:17:46 PM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

5/13/2020 9:23:52 PM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Thắng biển

5/10/2020 8:56:34 AM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Thắng biển

5/5/2020 6:42:38 PM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

5/3/2020 4:41:34 PM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

4/28/2020 9:06:32 AM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

4/27/2020 8:18:54 AM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

4/24/2020 10:21:15 PM +00:00

Tuần 22. Nghe-viết: Sầu riêng

4/24/2020 5:50:01 PM +00:00