Giáo án bài giảng Chính tả 4

Download Giáo án bài giảng Chính tả lớp 4

Tuần 26. Nghe-viết: Thắng biển

3/15/2021 9:06:28 PM +00:00

Tuần 26. Nghe-viết: Thắng biển

3/15/2021 4:10:39 PM +00:00

Tuần 22. Nghe-viết: Sầu riêng

3/10/2021 1:22:32 PM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

3/9/2021 7:42:35 PM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

3/6/2021 2:54:21 PM +00:00

Tuần 22. Nghe-viết: Sầu riêng

3/6/2021 2:53:40 PM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

3/4/2021 1:45:08 PM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

3/2/2021 5:54:15 PM +00:00

Tuần 22. Nghe-viết: Sầu riêng

3/2/2021 6:15:11 AM +00:00

Tuần 23. Nhớ-viết: Chợ Tết

3/2/2021 6:13:57 AM +00:00