Giáo án bài giảng Chính tả 5

Download Giáo án bài giảng Chính tả lớp 5

Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

6/19/2020 8:24:39 AM +00:00

Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

6/17/2020 10:47:12 PM +00:00

Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

6/15/2020 9:24:04 AM +00:00

Tuần 32. Nhớ-viết: Bầm ơi

6/14/2020 9:20:51 PM +00:00

Tuần 32. Nhớ-viết: Bầm ơi

6/13/2020 10:26:05 PM +00:00

Tuần 32. Nhớ-viết: Bầm ơi

6/13/2020 10:25:38 PM +00:00

Tuần 27. Nhớ-viết: Cửa sông

6/13/2020 3:23:09 PM +00:00

lop 5

6/9/2020 6:57:00 PM +00:00

lop 5

6/9/2020 6:56:33 PM +00:00

lop 5

6/9/2020 6:55:59 PM +00:00

lop 5

6/9/2020 6:55:21 PM +00:00

lop 5

6/9/2020 6:54:44 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:50:14 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:49:43 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:49:12 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:48:37 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:48:05 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:47:05 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:46:23 PM +00:00

lop 5

6/2/2020 7:45:46 PM +00:00

Tuần 27. Nhớ-viết: Cửa sông

5/27/2020 2:09:08 PM +00:00

Tuần 27. Nhớ-viết: Cửa sông

5/26/2020 11:18:27 AM +00:00

Tuần 29. Nhớ-viết: Đất nước

5/26/2020 4:21:31 AM +00:00