Giáo án bài giảng Vật lý 12

Download Giáo án bài giảng Vật lý 12

Bài 9. Sóng dừng

Ngày đăng: 25/10/2020

Bài 8. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 25/10/2020

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 25/10/2020

Bài 8. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 25/10/2020

Đề thi học kì 2

Ngày đăng: 25/10/2020

HSG TRỪONG

Ngày đăng: 24/10/2020

Các đề luyện thi

Ngày đăng: 23/10/2020

Giao Thoa sóng cơ

Ngày đăng: 23/10/2020

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 22/10/2020

Bài 8. Giao thoa sóng

Ngày đăng: 21/10/2020

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 20/10/2020

Bài 9. Sóng dừng

Ngày đăng: 16/10/2020

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 15/10/2020