Giáo án bài giảng Làm quen với Toán (4 tuổi)

Download Giáo án bài giảng Làm quen với Toán (4 tuổi)

Làm quen với Toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 11/10/2021

truyện tích chu.

Ngày đăng: 11/10/2021

trò chơi hình học

Ngày đăng: 29/09/2021

Làm quen với Toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 20/09/2021

LQVT 5 TUỔI LỚN BÉ BẰNG

Ngày đăng: 13/09/2021

Làm quen với Toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 31/08/2021

Khối cầu - Khối trụ

Ngày đăng: 07/05/2021

đếm đến 5

Ngày đăng: 26/04/2021

gop tach trong pham vi 9

Ngày đăng: 22/04/2021

xếp theo quy tắc 1-2

Ngày đăng: 17/04/2021

tach gop trong pham vi 3

Ngày đăng: 05/04/2021

Âm nhạc đi đường em nhớ

Ngày đăng: 11/03/2021

Làm quen với Toán (4 tuổi).

Ngày đăng: 20/01/2021

chắp ghép các hình hình học

Ngày đăng: 11/01/2021