Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Đề thi học kì 2

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 13. Kiểu bản ghi

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 12. Kiểu xâu

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 11. Kiểu mảng

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 10. Cấu trúc lặp

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 5. Khai báo biến

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Ngày đăng: 17/10/2021

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 15' Bài 1,2,3 | 3 đề

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 15' Bài 1,2,3 | 3 đề

Ngày đăng: 17/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 17/10/2021

Giáo án cả năm 5512 4040

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài tập ôn luyện thi hsg

Ngày đăng: 15/10/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 15/10/2021