Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

BTH8. Các thao tác với thư mục

6/24/2021 8:54:29 PM +00:00

BTH8. Các thao tác với thư mục

6/24/2021 8:54:29 PM +00:00

Cấu trúc rẽ nhánh

6/24/2021 8:44:52 PM +00:00

Cấu trúc rẽ nhánh

6/24/2021 8:44:52 PM +00:00

Làm quen với scratch

6/24/2021 5:03:27 PM +00:00

Làm quen với scratch

6/24/2021 5:03:27 PM +00:00

Làm quen với Scratch

6/24/2021 5:00:09 PM +00:00

Làm quen với Scratch

6/24/2021 5:00:09 PM +00:00

Bài thực hành 4

6/24/2021 9:25:05 AM +00:00

Bài thực hành 4

6/24/2021 9:25:05 AM +00:00

Bài thực hành 4

6/24/2021 9:13:43 AM +00:00

Bài thực hành 4

6/24/2021 9:13:43 AM +00:00

BTH2. Sử dụng thư điện tử

6/24/2021 8:53:15 AM +00:00

BTH2. Sử dụng thư điện tử

6/24/2021 8:53:15 AM +00:00

Hệ điều hành windows

6/23/2021 8:22:57 AM +00:00

Hệ điều hành windows

6/23/2021 8:22:57 AM +00:00

Khả năng của máy tính

6/23/2021 1:17:36 AM +00:00

Khả năng của máy tính

6/23/2021 1:17:36 AM +00:00

thực hành làm quen với scratch

6/22/2021 10:14:28 PM +00:00

thực hành làm quen với scratch

6/22/2021 10:14:28 PM +00:00