Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 16. Định dạng văn bản

3/17/2021 8:21:21 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/17/2021 1:06:33 AM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

3/16/2021 4:20:58 PM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

3/16/2021 8:58:50 AM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

3/16/2021 8:18:15 AM +00:00

Bài 16. Định dạng văn bản

3/15/2021 11:57:17 PM +00:00

đề kiểm tra giữa kì 2

3/15/2021 10:31:00 PM +00:00

Các đề luyện thi

3/15/2021 8:59:16 PM +00:00

lớp 1.

3/15/2021 8:43:04 PM +00:00

Bài 9. Làm việc với dãy số

3/15/2021 1:40:57 PM +00:00

Bài 15. Thao tác với tệp

3/15/2021 12:51:21 PM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

3/15/2021 10:55:22 AM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

3/15/2021 9:13:15 AM +00:00

Bài 9. Làm việc với dãy số

3/15/2021 8:50:07 AM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

3/15/2021 7:28:59 AM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

3/15/2021 7:18:30 AM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

3/15/2021 1:11:44 AM +00:00