Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài tập có file nghe

10/16/2020 7:10:23 AM +00:00

Kiểm tra 15'

10/15/2020 10:26:46 PM +00:00

Kiểm tra 15' HKI 2020

10/15/2020 8:37:33 PM +00:00

cấu trúc rẽ nhánh

10/15/2020 2:33:21 PM +00:00

Giáo án học kì 1

10/15/2020 9:00:58 AM +00:00

Bài 1. Thông tin và tin học

10/14/2020 2:47:26 PM +00:00

Bai 4. Bài toán & Thuật toán

10/14/2020 8:47:19 AM +00:00

Bài 3. Cấu trúc chương trình

10/13/2020 9:40:31 PM +00:00

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

10/13/2020 9:40:06 PM +00:00

Bài 10. Cấu trúc lặp

10/13/2020 9:39:37 PM +00:00

Bài 6. Định dạng trang tính

10/12/2020 10:51:24 PM +00:00

Bài 3. Giới thiệu về máy tính

10/12/2020 7:47:57 PM +00:00

on bai kiem tra 15p

10/12/2020 6:31:57 PM +00:00

Các chuyên đề ôn vào 10

10/12/2020 10:00:01 AM +00:00

Dạy thêm toán 8 Hay

10/12/2020 9:58:07 AM +00:00