Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Tin học 6 Kết nối tri thức

Ngày đăng: 01/10/2021

Tin học 6 Cánh diều

Ngày đăng: 01/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 6. Biểu mẫu

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 29/09/2021

bai tap

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 28/09/2021