Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 03/10/2021

THCS

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 16. Định dạng văn bản

Ngày đăng: 02/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 02/10/2021

Tin học 6 Kết nối tri thức

Ngày đăng: 01/10/2021

Tin học 6 Cánh diều

Ngày đăng: 01/10/2021