Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 29/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 6. Biểu mẫu

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 29/09/2021

bai tap

Ngày đăng: 29/09/2021

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Ngày đăng: 28/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 28/09/2021

Xúc xắc

Ngày đăng: 28/09/2021

Trò chơi xúc xắc

Ngày đăng: 28/09/2021

VUI THƠ Võ Nhật Trường

Ngày đăng: 28/09/2021