Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 28/09/2021

PowerPoint.bai 1C tiét 1

Ngày đăng: 27/09/2021

Giáo án cả năm mới

Ngày đăng: 27/09/2021

Bài 2. Xử lí thông tin

Ngày đăng: 27/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 27/09/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 26/09/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 26/09/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 26/09/2021