Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 26/09/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 26/09/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 26/09/2021

Phụ lục 5 Tin 6 chuẩn

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 4. Mạng máy tính

Ngày đăng: 26/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 26/09/2021

Toán 7-8-9 theo 5512

Ngày đăng: 26/09/2021

Tài liệu PYTHON

Ngày đăng: 26/09/2021