Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 25/09/2021

KHGD tin 9 theo 4040

Ngày đăng: 25/09/2021

KHGD tin 8 theo 4040

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 9. Bài trình chiếu

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 9. Bài trình chiếu

Ngày đăng: 25/09/2021