Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 9. Bài trình chiếu

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 9. Bài trình chiếu

Ngày đăng: 25/09/2021

VNEN. BÀI 4: VẼ HÌNH

Ngày đăng: 25/09/2021

Bài 5. Khai báo biến

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 24/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 24/09/2021

Giáo án tổng hợp

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 5. Luyện tập chuột

Ngày đăng: 24/09/2021