Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Đề, HDC năm học 2019-2020

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Ngày đăng: 24/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 24/09/2021

KHDH-PPCT CV 4040

Ngày đăng: 24/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 23/09/2021

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 23/09/2021

Phụ luc 1 CV 5512/2020

Ngày đăng: 23/09/2021

LỚP 4 CD 1 BAI 1 TUAN 1

Ngày đăng: 23/09/2021

Giáo án tổng hợp

Ngày đăng: 22/09/2021