Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài tập và thực hành 1

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 5. Khai báo biến

Ngày đăng: 15/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài tập chương 2

Ngày đăng: 15/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 14/10/2021

tin hoc 6

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Ngày đăng: 14/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 14/10/2021

Đông Ti Mor

Ngày đăng: 14/10/2021

Tin học 7

Ngày đăng: 13/10/2021

Bài 1 thôn tin và dữ liệu

Ngày đăng: 13/10/2021