Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 19/09/2021

Kỹ thuật sử dụng zoom

Ngày đăng: 18/09/2021

Kỹ thuật sử dụng zoom

Ngày đăng: 18/09/2021

Kỹ thuật sử dụng zoom

Ngày đăng: 18/09/2021

Tạo trò chơi bằng POWER POINT

Ngày đăng: 18/09/2021

Tạo trò chơi bằng POWER POINT

Ngày đăng: 18/09/2021

Tạo trò chơi bằng POWER POINT

Ngày đăng: 18/09/2021

bài 2. xử ls hông tin

Ngày đăng: 18/09/2021