Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

làm quen chữ cái o,ô,ơ

Ngày đăng: 18/09/2021

BÀI 1

Ngày đăng: 17/09/2021

BÀI 1

Ngày đăng: 17/09/2021

BÀI 1

Ngày đăng: 17/09/2021

BÀI 1

Ngày đăng: 17/09/2021

Bài 20. Mạng máy tính

Ngày đăng: 16/09/2021

Bài 16. Định dạng văn bản

Ngày đăng: 16/09/2021