Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

Ngày đăng: 16/09/2021

Bài 7. Phần mềm máy tính

Ngày đăng: 16/09/2021

Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

Ngày đăng: 16/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 16/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 16/09/2021

bài 2 xử lý thông tin

Ngày đăng: 16/09/2021

Tin học 6. Bài 4 KNTT

Ngày đăng: 16/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 16/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/09/2021

că năm canh dieu (5512)

Ngày đăng: 15/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 15/09/2021