Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 6. Biểu mẫu

Ngày đăng: 13/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 13/09/2021

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

Ngày đăng: 13/09/2021

lop 8

Ngày đăng: 13/09/2021

lop 7

Ngày đăng: 13/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 13/09/2021

Cánh Diều. Bài 2

Ngày đăng: 12/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 12/09/2021