Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 08/09/2021

tin học 6 xử lý thông tin

Ngày đăng: 08/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 07/09/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 07/09/2021

mau bai giang

Ngày đăng: 06/09/2021

mẫu bài giảng trung thu

Ngày đăng: 06/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 06/09/2021

Thư Điện Tử

Ngày đăng: 05/09/2021