Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Ngày đăng: 05/09/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 05/09/2021

Thực hành 11

Ngày đăng: 05/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 05/09/2021

Bài 9. Tin học và xã hội

Ngày đăng: 05/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 05/09/2021

Bài 2. Thông tin và Dữ liệu

Ngày đăng: 05/09/2021