Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Ngày đăng: 04/09/2021

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 04/09/2021

Bài 16. Định dạng văn bản

Ngày đăng: 04/09/2021

KHGD TIN THCS 2021-2022

Ngày đăng: 03/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 03/09/2021

Bài 9. Tin học và xã hội

Ngày đăng: 03/09/2021

Bài 9. Tin học và xã hội

Ngày đăng: 03/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 03/09/2021

Bài 3. Cấu trúc chương trình

Ngày đăng: 03/09/2021

Mạng máy tính

Ngày đăng: 03/09/2021

bài 1. thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 03/09/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 03/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 03/09/2021

Giáo án học kì 2

Ngày đăng: 02/09/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 02/09/2021