Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 02/11/2018

Bài 4. Cấu trúc bảng

Ngày đăng: 02/11/2018

TIN 7 - TUẦN 11

Ngày đăng: 02/11/2018

TIN 7 - TUẦN 11

Ngày đăng: 02/11/2018

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 2018 - 2019

Ngày đăng: 02/11/2018

Thảo luận nhóm bài 7+8

Ngày đăng: 02/11/2018

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

Ngày đăng: 02/11/2018

KHDH Tin học 9. TUẦN 12

Ngày đăng: 01/11/2018

KHDH Tin học 9. TUẦN 12

Ngày đăng: 01/11/2018

KHDH Tin học 9. TUẦN 12

Ngày đăng: 01/11/2018

KHDH Tin học 9. TUẦN 12

Ngày đăng: 01/11/2018

Mẫu giáo án chủ đề hay

Ngày đăng: 01/11/2018

Tin 7 tuan 11

Ngày đăng: 01/11/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 01/11/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 01/11/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 01/11/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 01/11/2018

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 01/11/2018

Bài 9. Tin học và xã hội

Ngày đăng: 01/11/2018