Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

SÁCH TIN HỌC 11 GDTX

Ngày đăng: 11/10/2021

chủ đề 2 tin 7

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 9. Bài trình chiếu

Ngày đăng: 11/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 11/10/2021

GIAO AN TIN 105512

Ngày đăng: 10/10/2021

HĐTN 6 cánh diều

Ngày đăng: 10/10/2021

Kiểu tệp trong Python

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 10/10/2021

KHDH HKI THEO CV 4040

Ngày đăng: 10/10/2021

KHDH HKI THEO CV 4040

Ngày đăng: 10/10/2021

KHDH HKI theo CV 4040

Ngày đăng: 10/10/2021

PPCT theo CV 4040 HKI

Ngày đăng: 10/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 10/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 10/10/2021