Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

giáo án bài danh từ lớp 4

Ngày đăng: 10/10/2021

KHDH-PPCT CV 4040

Ngày đăng: 10/10/2021

Giáo án học kì 1

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 9. Tin học và xã hội

Ngày đăng: 09/10/2021

Bài 1. Thông tin và tin học

Ngày đăng: 09/10/2021

Bộ đề KT năng lực

Ngày đăng: 09/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 09/10/2021

KHGD MÔN TIN THEO CV 4040

Ngày đăng: 09/10/2021