Giáo án bài giảng Tin học

Download Giáo án bài giảng Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 6. Học gõ mười ngón

Ngày đăng: 08/10/2021

Bài 5. Luyện tập chuột

Ngày đăng: 08/10/2021

Slide PPT đẹp

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 2. Thông tin và dữ liệu

Ngày đăng: 07/10/2021

Bài 9. Tin học và xã hội

Ngày đăng: 07/10/2021